Πάσχα Κυρίου Πάσχα

«Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλώμενοι αθλήσαι εισέλθετε». Η είσοδος σ’ αυτόν τον πνευματικό αγώνα δεν είναι ποτέ άκαιρη καθώς «Εί τις εις μόνην έφθασε την ενδεκάτην, μη φοβηθεί την βραδύτητα, φιλότιμος γαρ ων ο Δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον».  Αποτέλεσμα εικόνας για ανάσταση

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας συμπάσχουμε με τον πάσχοντα για τη σωτηρία μας Κύριο, σηκώνουμε ως άλλοι Κηρυναίοι τον Σταυρό του, κατεβαίνουμε μαζί Του στον Άδη, συνθαπτόμενοι με Αυτόν, και τέλος μετέχουμε στην Ανάστασή Του.

Η λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου σηματοδοτεί την ανανέωση της ανθρώπινης φύσης και την ανάπλαση του ανθρώπινου γένους. Δε νοείται Ανάσταση χωρίς Σταύρωση, λύτρωση χωρίς Γολγοθά καθώς «ιδού γαρ ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω».

«Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται… Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν…».

Με οδηγό το Ανέσπερο Πασχαλινό Φως, ας δούμε με αισιοδοξία και δημιουργική σκέψη τη ζωή μας.  Ας αντλήσουμε δύναμη αλληλεγγύης και αγάπης. Η πνοή της Αναστάσεως ας στηρίζει την πορεία μας για έξοδο από κάθε μορφή απογοήτευσης.                                                                                                              Καλή Ανάσταση!

25η Μαρτίου 1821: Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη… 

 

της Γεωργίας Κουκέα*

«Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας, θεωρήσαντες ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου, λαμπρά καθ’ εαυτήν εις πάντα Έλληνα, διό την εν αυτή τελουμένην εορτήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι προσέτι λαμπρά και χαρμόσυνος, διό την κατ’ αυτήν έναρξιν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του Ελληνικού Έθνους, καθιερούμεν την ημέραν ταύτην εις το διηνεκές ως ημέραν Εθνικής Εορτής και διατάττομεν την διαληφθείσαν Γραμματείαν να δημοσιεύση και ενεργήση το παρόν Διάταγμα».

Με το Β.Δ. 980/15.3.1838, καθιερώνεται η 25η Μαρτίου ως ημέρα εθνικής εορτής,  τιμώντας την έναρξη της νικηφόρας επανάστασης των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η επανάσταση του 1821 δεν ήταν η πρώτη εξέγερση των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. Ήδη το 1457 σημειώνεται εξέγερση στη Μάνη κατά των Τούρκων, και στην συνέχεια αδιαλείπτως οι Έλληνες επαναστατούσαν εναντίον του τουρκικού ζυγού. Πλέον των εκατό, καταγράφονται από τους ιστορικούς οι επαναστατικές απόπειρες των Ελλήνων. Η εθνική τους συνείδηση, οδήγησε σύντομα τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αντιμετώπισης του τούρκου κατακτητή. Σημαντικός παράγων στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων ήταν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ιδεολογικό και φιλοσοφικό ρεύμα, του δευτέρου μισού του 18ου αιώνα, το οποίο, σύμφωνα με τον Κ.Θ. Δημαρά, αποτελεί γηγενές και ενδογενές φαινόμενο του ελληνισμού που συναντιέται με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και επηρεάζεται από αυτόν, χωρίς όμως η αρχική του δυναμική να πάψει να είναι εγχώρια.

Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 δεν συμπίπτει με ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες. Η στάση που τηρούν οι Μεγάλες Δυνάμεις είναι σταθερά αρνητική. Όμως, το ελληνικό φρόνημα, η ανάγκη αυτοθυσίας των Ελλήνων για την πατρίδα απέναντι στις βιαιότητες των Οθωμανών συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κινήματος του φιλελληνισμού, το οποίο, σε συνδυασμό με την επιμέρους εξωτερική πολιτική της κάθε Ευρωπαϊκής Δύναμης, συνέτειναν στην αλλαγή του διεθνούς κλίματος. Όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «Μέχρι του 1821, η ιστορία της Ευρώπης, παρά τας γενναίας απόπειρας αι οποίαι είχον σημειωθεί εις την Ιταλίαν και αλλαχού, εφαίνετο υποκύπτουσα εις τα αναχρονιστικά συνθήματα. Εάν δεν απεφάσισαν οι Έλληνες να τολμήσουν ό,τι ετόλμησαν εις την Αγίαν Λαύραν και, παραλλήλως ή εν συνεχεία, καθ’ όλην την υπόδουλον χώραν, είναι ζήτημα εάν ο 19ος αιών θα εχαρακτηρίζετο σήμερον ως αιών των εθνοτήτων, δηλαδή της αποκαταστάσεως των εθνικών κρατών. Οι Έλληνες δεν απετίναξαν μόνον τον ζυγόν υπό τον οποίον οι ίδιοι ετέλουν, αλλά κατήργησαν εμμέσως την έννοιαν παντός ζυγού εις την Ευρώπην ολόκληρον, δημιουργήσαντες τας ηθικάς και πολιτικάς προϋποθέσεις διά την εκδήλωσιν των διαφόρων εθνικών εξεγέρσεων, αι οποίαι, είτε επιτυχούσαι, ως εν Ιταλία, είτε επανειλημμένως και τραγικώς κατασταλείσαι, ως εν Πολωνία, έδωσαν εις τον 19ον αιώνα το χρώμα του και το μέγα ιστορικόν του νόημα». Παναγιώτης Κανελλόπουλος,Τα Δοκίμια, τ. Β’, Ιστορικά Δοκίμια, Εκδ. Εταιρείας Φίλων Παν. Κανελλόπουλου, Αθήνα 1975, σ. 166.

Το ελληνικό φρόνημα ανδρειώθηκε και από την Ορθόδοξη πίστη. Ήδη, από τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης ήταν εμφανής η θρησκευτική της διάσταση, ενώ θρησκευτικές αναφορές υπάρχουν σε όλα τα επίσημα κείμενα της Επανάστασης. Η ημέρα της 25ης Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είχε οριστεί ως ημέρα έναρξης της  Ελληνικής Επανάστασης  από τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας,  Αλέξανδρο Υψηλάντη ”ως ευαγγελιζομένη την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους“. Λέγεται πως υπήρχε προφητεία των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου ότι αυτή την ημερομηνία θα συνέβαινε η αναγέννηση της Ελλάδος και οι Οθωμανοί της Πελοποννήσου, επειδή το γνώριζαν, κάθε χρόνο την ημέρα αυτή έπαιρναν έκτακτα μέτρα ασφαλείας… Όμως, το θρησκευτικό αίσθημα, η εθνική συνείδηση, η δίψα για ελευθερία και η αυτοθυσία των Ελλήνων, ανέτρεψαν τις επικρατούσες συνθήκες και οδήγησαν στην Εθνική Παλιγγενεσία.

Η λαμπρή ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι, λοιπόν, ακόμη πιο χαρμόσυνη, καθώς ευαγγελίζεται την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος απετέλεσε παράδειγμα για ολόκληρη Ευρώπη, παραμένοντας διαχρονικός κι επίκαιρος.

* Η Γεωργία Κουκέα, φίλη του Συνδέσμου και του νησιού μας, είναι δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο.

Ένα αρχαιολογικό παραμύθι

Mια φορά κι έναν καιρό, περίπου 3.000 χρόνια πριν, ένας νεαρός συμπατριώτης μας βρέθηκε στον μώλο του Βρυόκαστρου και γνωρίστηκε μ’ έναν απόμαχο ναυτικό. Εκείνος του μίλησε για ένα ταξίδι που είχε κάνει μ΄ ένα γοργοτάξιδο εμπορικό πλοίο, διαπλέοντας τη μισή Μεσόγειο ως τη Σικελία. Στην επιστροφή το εμπορικό ναυάγησε αλλά ευτυχώς, ο ναυτικός κολύμπησε ως την ακτή της Κύθνου και σώθηκε.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιπέτεια που διηγήθηκε η Νότα Ανταλλοπούλου σε όσους μικρούς και μεγάλους είχαν την τύχη να βρεθούν στην Πατριωτική Στέγη του Συνδέσμου μας την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και να συμμετάσχουν στο διαδραστικό αρχαιολογικό παραμύθι, εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμός μας και ο Σύλλογος Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Κύθνου. Η αφήγηση συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό. Στην «κονσόλα» η Κατερίνα Φίλιππα και ο γιός της Νότας, Αντώνης Σεκέρης. Στη συνέχεια, τα παιδιά ζωγράφισαν και έφτιαξαν κεραμικά, εμπνευσμένα από όσα είδαν και άκουσαν. Φεύγοντας πήραν μαζί τα κεραμικά τους, μαρκαδόρους και μια όμορφη ανάμνηση.

Αποκριάτικος Χορός 2017


Αυτό το γλέντι είχε κάτι από τη μέθεξη του θερμιώτικου πανηγυριού. Η μουσική ξεκίνησε με παραδοσιακά θερμιώτικα τραγούδια που εμπλουτίστηκαν από την τσαμπούνα του δάσκαλου Φραγκίσκου Τζιωτάκη, το σαντούρι της Ελένης Φίλιππα και τις δοξαριές του Σταμάτη Μαυράκη και συνεχίστηκε με προσεχτικά επιλεγμένα έντεχνα και λαϊκά που αρμόζουν στο ύφος και στο ήθος του θερμιώτικου πανηγυριού. Το σχήμα πλαισίωσαν οι Φώτης Τσέρτος (κιθάρα-τραγούδι) και Στέφανος Λαρετζάκης (κρουστά -τραγούδι). Ελπιδοφόρα η παρουσία της μικρής κόρης του Γιώργου Πετρίδη που έπαιξε σαντούρι και τραγούδησε. Οι “πανηγυριώτες”, αντί να φέρουν την ορντινιά τους, βρήκαν τα τραπέζια έτοιμα, καθόσον o Πρόεδρος Τάκης Τρωγαδής είχε φροντίσει για το άρτιο catering. Η εκδήλωση ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Φεβ. 2017 στην Πατριωτική Στέγη, κατά το έθιμο, ενώ η καληνυχτιά τραγουδήθηκε μετά τις 9 το βράδυ. Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν και όσους προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά. Ειδικότερα, τα δώρα προσέφεραν οι :

1. Θεόδωρος και Άννα Αναπλιώτη
2. “Το Δεκαράκι” Αντ. Πανουργιάς, Αιγάλεω
3. Γιάννης Μαρτίνος Οικιακός εξοπλισμός, Δρυοπίδα
4. Μαρία Μαρτίνου
5. SM Σκλαβενίτης
6. οίκος νυφικών elena’s elenawed.gr
7. Ελένη Παναγιωτοπούλου
8. Κατάστημα Σμαϊλης
9. Ολυμπία Λαρεντζάκη
10. Σταμάτης Βιτάλης (Δάσκαλος) Δρυοπίδα
11. Μανώλης Βιτάλης
12.Φιλία Hair & Nails
13. Petshop Ζαλώνης, Περγάμου κ Σμύρνης Αιγάλεω
14. All time Σαμαρτζής, Παν/μίου 57 και Εμ. Μπενάκη
15. “Πυροτεχνική” Ε. Τρωγαδής
16. Αφοί Μαρτίνου, έπιπλα
17. Ταβέρνα “Αγρίνιο”, Αμπελόκηποι
 
Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλές δουλειές! Και του Χρόνου!

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και παρουσίαση ημερολογίου 2017

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Τι τα θές, τι τα γυρεύεις, η ζωή είναι στα Θερμιά…

Μ΄ αυτό το τραγούδι του αείμνηστου Κώστα Γονιδάκη (Ταχυδρόμου) υποδέχτηκε στις 14.1.2017 σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας τους πατριώτες που προσήλθαν στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στην παρουσίαση του ημερολογίου έτους 2017 στην Πατριωτική μας Στέγη (συμπτωματικά, ήταν Πρωτοχρονιά με το παλαιό ημερολόγιο). Την εκδήλωση άνοιξε ο αειθαλής δάσκαλος Φραγκίσκος Τζιωτάκης  (βιολί) που μαζί με τον Γιαννούλη Γονιδάκη (λαούτο) έπαιξαν τα κάλαντα καθώς και τον «εθνικό μας ύμνο» τον Μάη και παραδοσιακούς σκοπούς.

DSC_0179

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του ημερολογίου από τη ψυχή του Συνδέσμου και νομική του σύμβουλο Μαριέττα Γεωργούλη, η οποία ανιδιοτελώς προσφέρει επί σειρά ετών τις υπηρεσίες της στον Σύνδεσμο, πολλές φορές εις βάρος του προσωπικού της χρόνου.

Μαριέττα Γεωργούλη

Μαριέττα Γεωργούλη

 Τα εγγόνια του Γιώργου Γονιδάκη (του Μητσάρα) Γιώργος και Μαρία Καραμπάγια απήγγειλαν αποσπάσματα από τον «μικρό ναυτίλο» του Οδ. Ελύτη και «τις τρεις αδελφές» του Κωστή Παλαμά.

Τη βραδιά λάμπρυνε με την παρουσία της η ποιήτρια Κωνσταντίνα Ι. Γονίδη, η οποία και απήγγειλε το ποίημά της «Παναγία Κανάλα», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον μήνα Σεπτέμβριο του Ημερολογίου.

η ποιήτρια Κωνσταντίνα Γονίδη

η ποιήτρια Κωνσταντίνα Γονίδη

Την εκδήλωση πλαισίωσε προβολή αρχειακού υλικού (εξώφυλλα ημερολογίων από το έτος 1951 έως σήμερα, παρουσίαση των μηνών του ημερολογίου και στιγμιότυπα από παλαιότερους πανηγυρισμούς και εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας), η οποία επενδύθηκε μουσικά με τις δοξαριές από τη συλλογή «Κάμετε τόπο στον χορό» του Φρ. Τζιωτάκη.

Τους προσερχομένους υποδέχτηκε εκ μέρους του ΔΣ με το φωτεινό της χαμόγελο η σύμβουλος Αντωνία Γονιδάκη -Πρέκα.

Κλήθηκαν να μοιραστούν με το κοινό τις  αναμνήσεις τους (κατά σειρά εμφανίσεως) οι: Καίτη Τρωγαδή (η μητέρα του προέδρου του Συνδέσμου μας), Δημήτρης Νικ. Γονίδης, Γιάννης  Ζαφ.Κοκκινογένης και Δημήτρης Κων. Λαρεντζάκης (καϊντιέρης).

Ακολούθως, ο  Λυμπέρης  Γ. Ζαμπέτας διάβασε αποσπάσματα από το άρθρο του αείμνηστου Γιάννη Φραγκουλάκη «Πώς κτίστηκε και από ποιους ο Ιερός Ναός και το Θέρετρο της Κανάλας»,  δημοσιευμένο στο τεύχος Ιουλίου 1988 των Θερμιώτικων Νέων.

Στην πίτα κρύβονταν δύο φλουριά που αντιπροσώπευαν δώρα (χρυσαφικά), τα οποία προσέφεραν οι Τρύφωνας Τζιωτάκης και Παύλος Μαμάσης. Τιμής ένεκεν κόπηκαν ιδιαίτερα κομμάτια στον Φραγκίσκο Τζιωτάκη, τον αθόρυβο και ακούραστο εργάτη της συνδεσμικής ιδέας Γιώργο Φρ. Γονιδάκη καθώς και τον ευπατρίδη και μεγάλο ευεργέτη του Συνδέσμου Θεόδωρο Αναπλιώτη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, η επίτιμη πρόεδρος του Συνδέσμου Ειρήνη Μπούκη, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Μαρτίνος,  η πρόεδρος της ένωσης Γυναικών Κύθνου Κατερίνα Φίλιππα, ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μέριχα Γιώργος Βαλαντάσης, ο πρόεδρος του συλλόγου οικιστών Κανάλας Μιχάλης Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Επισκοπής Αντώνης Βασσάλος, η Νότα Ανταλλοπούλου εκ μέρους του συλλόγου φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κύθνου  και πλήθος εκλεκτών συμπατριωτών μας.

Και του χρόνου!!

ΥΓ.: Επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση η 12η Φεβρουαρίου 2017 στον αποκριάτικο χορό μας. Να μη λείψει κανείς!

 

Κάλαντα 2017

20161231_172917

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά,

Σ΄ όλους εδώ και στα Θερμιά.

Σας ευχόμαστε και φέτος,

Ευτυχές το Νέο Έτος.

Τον Σύνδεσμο και τα παιδιά,

Μας αξιώνει η Παναγιά,

Στο σπίτι σας να μπούμε,

Κάλαντα να ξαναπούμε.

Χρόνια Πολλά και ευτυχή,

Κάνουμε τούτη την ευχή:

Οι χαρές να ‘ρθούν ζευγάρια,

Με λαούτα και δοξάρια.

Λυμπέρης Γ. Ζαμπέτας

DSC_0134

   Και φέτος ο Σύνδεσμος τήρησε την παράδοση που εγκαινιάστηκε το 1953, με τρία κλιμάκια καλαντιστών. Τα κλιμάκια αποτελούνταν από: Τον αειθαλή δάσκαλο Φραγκίσκο Τζιωτάκη (βιολί), τον Σταμάτη Μαυράκη (λαούτο!), την εμβληματική φυσιογνωμία και ακούραστο εργάτη του Συνδέσμου μας Γιώργο Φρ. Γονιδάκη (μαζί με τον εγγονό του Γιώργο Κοντογιάννη), τον πρόεδρο Παναγιώτη Τρωγαδή, τον αντιπρόεδρο Γιάννη Κυριακόπουλο, το μέλος του ΔΣ Αντωνία Γονιδάκη, την Κατερίνα Γ. Μαρτίνου και τον Μανώλη Γ. Μαρτίνο (εγγονούς του Μανώλη του Καρναβόπουλου), το μέλος του ΔΣ Μαρία Χρηστίδου, τον Θοδωρή Γονιδάκη, τον Άγγελο (φίλο του Συνδέσμου -για το επώνυμο θα επανέλθουμε), τον Κοσμά Φίλιππα, τον Γιώργο Μανώλικα (βιολί), τους Γιώργο Βαλαντάση και Σταύρο Φιλιππαίο, τις Γεωργία, Ειρήνη και Δήμητρα Κιμουλιάτη, την Άννα Μαρία Βλαστάρη, τον Σπύρο Γ. Ζαμπέτα (βιολί) και τον Λυμπέρη Γ. Ζαμπέτα.

20161231_164146

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Και Καλή Χρονιά.

Συνδεσμικά Κάλαντα

            O  Σύνδεσμος Δρυοπιδέων Κύθνου, όπως κάθε χρόνο από το 1953, θα τηρήσει και φέτος Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς το έθιμο των Συνδεσμικών καλάντων και της διανομής των Συνδεσμικών ημερολογίων.

            Θα κάνουμε και πάλι «ποδαρικό» σε κάθε θερμιώτικο σπίτι για να φέρει «γούρι» σε όλους τους πατριώτες η Παναγία η Κανάλα.

            Το ΔΣ του Συνδέσμου καλεί τους πατριώτες που έχουν τη διάθεση να στελεχώσουν τα κλιμάκια των καλάντων, να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 210 5904662 Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή και ώρες 19:00 – 21:00 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@thermiotika-nea.gr αναγράφοντας οπωσδήποτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

           Τα κλιμάκια θα ξεκινήσουν από την Πατριωτική Στέγη. Για την ακριβή ώρα καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Από το ΔΣ

Θερμιώτης από τα Θερμιά δύσκολα ξεμακραίνει

μα πάλι κι αν ξενιτευθεί Θερμιώτης πάντα μένει.

Τον βράχο που΄ ναι τα Θερμιά όλοι τον αγαπούμε

του χρόνου να ξανάρθουμε μ΄ υγεία να σας βρούμε

(ΜΑΝ – ΜΑΝ αυτοσχέδιο στιχούργημα στα κάλαντα 1963)

Παιδική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

  Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πατριωτική Στέγη η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συνδέσμου για τα παιδιά.

20161217_191709

Όλα τα παιδάκια διασκέδασαν με τα παιχνίδια και το χριστουγεννιάτικο βάψιμο από τους ανιματέρ του “Παραμυθόκοσμου”, ενώ παρών ήταν και ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τα παιδιά και τους μοίρασε δώρα.

Και του Χρόνου!

 

 

Νίκος Μαρτίνος: Ένα Παραμύθι της Ανατολής

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Νίκος Μαρτίνος: «Ένα παραμύθι της Ανατολής»,

ή καλύτερα ένα νοσταλγικό ταξίδι, με γλαφυρή διήγηση και πλοκή που κορυφώνεται λίγο πριν τη λύτρωση από τον κίνδυνο. Η εξέλιξη της ιστορίας καθηλώνει τον αναγνώστη μέχρι το τέλος.

Στο βιβλίο ξετυλίγεται μια περιπέτεια απλών ανθρώπων της βιοπάλης, μιας άλλης εποχής, που κοπιάζουν για προκοπή και κοινωνική καταξίωση και αντιμετωπίζουν με τόλμη, αλλά και σύνεση, τις προκλήσεις. Παράλληλα, σκιαγραφείται η μικρή κοινωνία ενός άγονου νησιού και περιγράφονται οι κίνδυνοι των θαλάσσιων μεταφορών της εποχής.

Μέσα από τις γραμμές αναδύεται ο θαυμασμός για την Ιωνία, χωρίς να συνδέεται με αλυτρωτισμό ή μεμψιμοιρία. Στο νου μου ήρθαν οι περιγραφές του παππού μου (του Λυμπέρη του Αντώνη της μπίνιας) που είχε λάβει μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία.

Πέρα από το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του «παραμυθιού», είναι φανερή η λογοτεχνική αξία του έργου. Πλήθος καλολογικών στοιχείων (παρομοιώσεις, μεταφορές, προσεκτική επιλογή επιθετικών και επιρρηματικών προσδιορισμών) καταδεικνύουν ότι ο συγγραφέας, Νίκος Μαρτίνος, όχι μόνο έχει το μεράκι, αλλά κατέχει και την τέχνη του γραπτού λόγου.

Εκτός από τη λόγια χρήση της Δημοτικής, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του βιβλίου, καθώς μέσα από τους διαλόγους και τις μύχιες σκέψεις των ηρώων, «περνούν», με αριστοτεχνικό τρόπο σαν πατρικές νουθεσίες, μηνύματα αξιοπρέπειας, ηθικών και κοινωνικών αξιών.

Αξίζει πραγματικά να διαβάσετε το βιβλίο.

                                                                                                            Λ. Ζαμπέτας

Created by Readiris, Copyright IRIS 2010

Το μυθιστόρημα του Νίκου Μαρτίνου «Ένα παραμύθι της Ανατολής» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

Έκθεση Ζωγραφικής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής Ενηλίκων του Συνδέσμου

20161103_210145

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 εγκαινιάστηκε η έκθεση του εργαστηρίου ζωγραφικής ενηλίκων του Συνδέσμου μας στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αιγάλεω “Γιάννης Ρίτσος”. Την έκθεση τίμησε με την παρουσία του, όπως άλλωστε και κάθε εκδήλωση του Συνδέσμου, ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας. Στον σύντομο χαιρετισμό που απήυθηνε, ο κ. Δήμαρχος επαίνεσε την προσπάθεια του εργαστηρίου και τόνισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης, εξήρε τη συμμετοχή του Συνδέσμου μας αλλά και των Θερμιωτών γενικά στα κοινά του Δήμου Αιγάλεω. Η έκθεση διήρκησε μέχρι την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και την επισκέφθηκαν πλήθος φιλότεχνων. Ο Σύνδεσμος θα διοργανώσει ανάλογες εκδηλώσεις το καλοκαίρι στη Δρυοπίδα και την Κανάλα.